NOBUYA OSAWA
Nielsen Digital Co., Ltd.
Sales & Analytics
Partner